شهرک صنعتی کلاتrss
کارخانجات و کارگاه های تولیدی و صنعتی مشهد