کارخانجات و کارگاه های تولیدی و صنعتی مشهدrss

زیرمجموعه ها

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی طوس

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی چناران

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی کلات

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی بجستان

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی بینالود

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی تایباد

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی تربت جام

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی تربت حیدریه

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی جوین

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر قزقان

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی خیام نیشابور

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی درگز

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی سبزوار

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی کاویان مشهد

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی قوچان

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی عطار

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی کاشمر(بردسکن)

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی کاشمر2

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی گناباد

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی جغتای

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی خوشاب

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی خرگرد

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی باخرز

کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی فریمان

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی رشتخوار

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی کمال الملک (کمال آباد)

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی کاخک

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی زاوین

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی میان جلگه

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی مه ولات

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی كوثر (بیمرغ)

کارخانجات مستقر در ناحیه صنعتی شهید رضوی (رباط سنگ)